Antares om healing

Light of Antares

 

-ett stöd längs med vägen till Kristusmedvetande-

 

Gudinnan Antares är en av många andliga guider som har kanaliserats av Amorah Quan Yin, och kanske den vars natur har varit svårast att fånga. Amorah introducerade Antares första gången som en Närvaro utan ord och hon beskrev henne så här: ”hennes väsen är kärnan i ett rent gudomligt flöde, bara total närvaro, total varelse”. Hennes energi är allomfattande och överallt närvarande. Hon representerar ett nytt högre medvetande.

Men i och med inträdet i den nya eran har Antares blivit alltmer konkret och tillgänglig för oss. Hon har aldrig levt på jorden eller varit inkarnerad i en fysisk kropp men hennes frekvenser har varit tillgängliga tidigare. Det var då planeten ännu befann sig i ett femdimensionellt tillstånd – i tidernas begynnelse. Koder för Antares närvaro har sedan dess legat lagrade i en underjordisk stad av kristall i väntan på att vi skall vara redo att ta emot det hon vill erbjuda.

Antares går in i Jordens energifält nu i den här tiden för att presentera nya kvalitéer av medvetande ​​– kvalitéer som förekommer naturligt i stora delar av kosmos. Hon vill ge oss en vision kring det oändliga och tidlösa högre medvetande som alltid har legat gömt och vilande i oss alla och som det nu, i den här tiden, är dags att börja släppa fram. Hon vill också hjälpa oss att hitta vägar att nå det. Antares menar att medvetenheten på jorden nu är tillräckligt utvecklad för att det skall vara möjligt att presentera alternativa sätt att öppna upp för det som är större, både individuellt och kollektivt. Antares vill hjälpa oss att förskjuta vårt medvetande mot en allt större ”Oneness”.

Vi, Ulla och Gary, har under flera år arbetat med att förankra Antares närvaro och medvetande på Jorden samt i ”Cities of light” runt planeten. Vi har också arbetat aktivt med Antares närvaro i vår egen andliga utövning med Ulla som främsta kanal för Antares visdom. Det har hjälpt oss i vår andliga transformation.

Antares sfär

Den kanske viktigaste energistrukturen som vi använder i det här arbetet är Antares sfär. Sfären skapar energimässigt ett utrymme där allt anpassas till Oneness. En sfär är en mycket speciell form av helig geometri. Till skillnad från andra former är den exakt likadan i alla dimensioner. Den håller formen av absolut enhet – densamma på alla nivåer av Allt-som-är.

Hur den kan användas

Du kan helt enkelt be att sfären skall placeras omkring dig, eller du kan visualisera en bild av dig själv samtidigt som du håller en sfär mellan dina händer runt den bilden. Därigenom placerar du dig själv i den enhetliga sfär som når utanför de enskilda dimensionerna. När du placerar sfären runt dig själv eller runt en del av din aura, börjar din energi omvandlas på en grundläggande nivå och dras i riktning mot Oneness. Att använda Sfären är en medveten handling för att väcka möjligheten till Oneness i ditt liv och även om du inte vet i förväg vad anpassningen till Oneness kan komma att betyda för dig, leder Antares visdom dig in på den väg till andlig utveckling som är din. Det är en djup glädje som släpps fri när transformationen känns och mottas av hela dig.

Transformerar från insidan ut

Antares sfär omvandlar din ljuskropp genom att omorganisera din energi från insidan och ut, genom de yttre lagren av din person. Den omorganiserar och anpassar den djupaste substansen i din energikropp. Detta skiljer den från många andra traditionella metoder som också syftar till att rensa begränsningar och reparera det som är trasigt och sönderfallet. De flesta arbetar från utsidan och in genom de yttre lagren för att rensa det som blockerar det inre ljuset. Antares sfär fungerar från insidan ut och återuppbygger din energikropp inifrån ditt eget inre ljus. Det är så hon återanpassar det yttre Jagets energi till den blåkopia och helhet som råder i det inre.  Antaressfären är ett exakt verktyg för djup inre omvandling.

Fyra primära aspekter av det högre ljuset

Vi förstår att allt är skapat av ljus. Allt i vårt stora multidimensionella universum är skapat av samma substans, gudomligt ljus och kärlek. Antares avslöjar att i organisationen av det gudomliga ljuset kan man urskilja fyra primära identifierbara aspekter. Dessa fyra aspekter kan upplevas på olika sätt och utifrån flera olika perspektiv. Till exempel kan du uppleva dem som fyra kvaliteter av Oneness eller fyra aspekter av ditt eget inre ljus.

När du använder Antares sfär, arbetar du med den grundläggande organisationen av ljus. Du utgår ifrån ditt eget inre ljus för att omforma och omskapa det som begränsar ditt varande. Ditt eget inre gudomliga ljus strävar alltid efter ”Oneness”. Antares sfär inrymmer alla fyra aspekterna av ljus, samtidigt som den omformar och får energin att utvecklas mot Enhet. Om du vill kan du också välja att arbeta med de fyra aspekterna i enskilda sfärer som fokuserar på en aspekt i taget. Med hjälp av de enskilda sfärerna kan du fokusera din självförvandling på den aspekt som du tycker är i störst behov av transformation.

De fyra primära aspekterna har getts enkla namn för att underlätta kommunikationen och förståelsen. Namnen är – Balans, Renhet, Klarhet och Harmoni. De är alla kopplade till aspekter av ljuset, även om orden inte är helt identiska med de fenomen som de normalt beskriver. Du kan lära känna de fyra aspekterna av ljus som djupa principer för att transcendentera till Enhet. (Det finns andra aspekter av ljus som kommer att bli kända för oss längre fram).

Balanssfären

På alla nivåer av ljus finns en aspekt av balans. All energi rör sig och energifältet eller auran runt en person spinner till exempel både medurs och moturs samtidigt – runt ryggraden. Energin rör sig så snabbt att energifältet ofta ser statisk och solid ut medan det i själva verket är mycket dynamiskt. Balans sätter de båda rotationerna i rätt förhållande till varandra. Samma slags spinnande förekommer i chackrana samt i varje annan del av ljuskroppen, ner genom cellerna och de SUB atomiska strukturerna. Sfären ”Balans” kan hjälpa dig att korrigera obalanser på alla nivåer. På djupare nivåer hjälper den dig att balansera ut din 3D:s dualism. När du använder den kan du ibland känna en förstärkning av energin längs med ryggraden.

När det gäller ljuskroppen som helhet kan obalans i spinnandet, medurs och moturs, projiceras ut mot det yttre livet och tolkas som problem. Obalansen kan till exempel visa sig i balansen mellan det maskulina och feminina i vår person. Man kan också tala om obalanser mellan ”att ge och ta emot” och ”att uttrycka sig och lyssna”. Obalans är dock i grunden ett bredare fenomen än de problem vi ofta associerar den med.

Total balans leder dig in i ”Oneness”.

Renhetssfären

Renhetssfären drar brutna och ofullständiga fragment av ljus ut ur din ljuskropp. I den meningen är sfären den som ligger närmast de traditionella helande verktyg som fungerar från utsidan. Men en djupare förståelse av begreppet är att renhet kommer när vårt ljus är helt och sammanhängande och stöder vårt strålande sanna jag. Det är som att klippa håret för att ta bort de trasiga ändarna och bara lämna de som matchar varandra – det är vår renhet. Våra blockeringar är i huvudsak fragment av ljus som separerats från helheten och lämnats ofullständiga. Det är separation från enheten som skapar brutna ljussträngar. Separering är också det som får oss att känna oss ofullständiga och mindre än vad vi i själva verket är. Därför är effekten av renhetssfären nära relaterad till frågor som självacceptans och självförlåtelse samtidigt som den är kopplad till känslor av att vara trygg i sig själv.

Antares nämner att rörelser och former i universum skapas genom att ljus tillåts passera geometriska strukturer eller blåkopior utan att det naturliga genomflödet för den skull stoppas upp eller separeras ifrån helheten. Allt förblir en enhet. I vår tredimensionella värld har vi genom vårt dualistiska tänkande skapat en mängd former som separerar oss ifrån helheten och de gudomliga varelser vi är. Sfären når och omorganiserar dessa begränsande former.

Frihet från separationer leder dig in i ”Oneness”.

Klarhetssfären

Vad betyder ”klarhet”? Självklart betyder det att vi kan se på saker omkring oss mera exakt. Det ger en slags tredimensionell klarhet. När du tittar på tredimensionella objekt med tydlig skärpa och fokus uppstår en slags tredimensionell klarhet. Men det är inte det vi menar. Den typ av klarhet som vi tänker på här ser eller upplever varje sak i dess flerdimensionella betydelse – det är sann klarhet. Ingenting finns i endast en dimension; allt är kopplat till flera dimensioner. Och när vi försöker uppleva världen som om den bara existerade i den tredje dimensionen, har vi utestängt delar av den större verkligheten. Människor är vanligtvis alltför fokuserade på vad de tycker och tror är den fysiska verkligheten omkring dem. Sanningen är att från ett högre perspektiv är det som att ha skygglappar runt ögonen för att undvika att se allt annat som finns där. Sann klarhet är öppen för en multidimensionell verklighet. Synen begränsas inte av fysisk materia.

I det multidimensionella perspektivet ser man igenom det fysiska och expanderar därigenom hela sitt upplevelsefält. Materien blir mer eller mindre transparent och sinnena begränsas inte av tid och rum. Du växlar till en mångsidig orientering av dina intryck där allt har en utvidgad andlig betydelse. Klarhet öppnar dig för att se och förstå dig själv ur ett högre andligt perspektiv som är mycket bredare än ditt vanliga 3D-perspektiv. Tredimensionella problem får därmed också en ny betydelse.

Så här sade Antares till Ulla i Argentina: Förstå att ditt öga behöver kunna penetrera materien och se igenom det som för de flesta tycks stumt och avgränsande. Det är den klarhet som kommer att sätta dig fri. Inget skall längre ligga gömt. Klarheten omsluter allt och skapar en känsla av omfamning. Låt ögat vänja sig vid att vara det gudomliga öga som ni alla innerst inne bär. Inget mänskligt öga kan se det du har kommit hit för att se.

Ett näraliggande praktiskt exempel på fenomenet klarhet är att ett rent chackra som rensats från sina ”issues” verkar transparent då det obehindrat släpper igenom kosmisk ljus. Att återkräva sin renhet leder ofta till att man återupptäcker sin känsla av oskuld och sin känsla av att kunna lita till sig själv.

I sin beskrivning av begreppet klarhet refererar Antares också till hjärtats klarhet och menar att den här typen av gudomlig klarhet gör att känsla och tanke naturligt omvandlas till en samverkande enhet. Hjärtats klarhet är också den klarhet som gör det möjligt att utföra mirakel.

Total öppenhet och klarhet leder dig in i ”Oneness”.

Harmonisfären

Vi vill alla vara i harmoni med oss själva, men vad betyder det? Det finns ett särskilt sätt på vilket ditt förhållande till Oneness förbinder dig med allt i universum. Det är speciellt att upptäcka att det egna ljuset är av samma ljus som allting annat. I det ögonblicket finns ingen separation mellan dig och All-som-Är – det finns inga gränser mellan dig och världen omkring dig. Du är en del av helheten. Detta är den djupa, ultimata harmoni som vi talar om.


Att använda Harmonisfären har till syfte att minska och eliminera illusionen om att vi separerade ifrån allt annat. Det gör din anknytning till allt annat i världen och till hela naturen direkt och obestridlig. När dina djupa illusioner om att du är separerad från allt övrigt försvinner, så gör dina rädslor och din oro det också. Harmonisfären arbetar för att undergräva dina problem i sin kärna. Den gör det genom att eliminera den rädsla och ångest som ligger längst ner under allt. Utan rädsla blir du fri att växa och utvecklas som du vill. Du blir alltmer hemma i Allt-som-Är, i Universum.

När vi är i harmoni med oss själva finns inte heller några barriärer mellan att det inre och det yttre. Det sanna i oss har tagit säte i alla våra kroppar och vi är ett med oss själva. Inga dissonanser stör ett fritt flöde av kraft mellan oss och allt annat. Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. Då känner vi oss som en del av helheten.

Total harmoni leder dig in i ”Oneness

Användningsmetoder

Som du märker är kvalitéerna nära förbundna med varann. Man kan, om man vill, betrakta dem som olika trådar som tillsammans väver en specifik väv av ljus, ”Oneness”. Varje tråd eller kvalité med sin specifika blåkopia eller heliga geometri. Tillsammans bildar de ”Oneness”

Antares sfärer passar bäst för dig som redan har arbetat med att rensa dina mest pressande blockeringar och begränsningar. Du kan påskynda och expandera din utveckling genom att lägga Antares sfärer till dina andra andliga metoder. Det här är metoder för att renovera ljuskroppen från insidan och fungerar bäst när din ljuskropp redan är i färd med att rensa sig från utsidan. Dessutom blir sfärens inverkan tydligast när du använder dem upprepade gånger över en längre tid. Du omvandlar dig själv från insidan och ger därmed näring åt frön av ett nytt medvetande. Ge det fröet tid att växa.

Praktisk meditation

Så här är steg-för-steg-instruktioner som du kan följa för att arbeta med Antares sfärer. Viktigt innan du börjar; stilla dina tankar och gå in i den stora tystnaden –där inga tankar stör.

Fokusera din uppmärksamhet på den energi som byggs upp omkring dig i samband med varje enskild sfär. Förbered dig på en resa inåt. Andas djupt, lugnt och regelbundet.

1. Slappna av. Öppna dig och rensa dig fri från tankar. Gå djupt in i dig själv med intentionen att nå kontakt med ditt Högre Jag.

2. Be att en Antaresfär skall placeras runt och genom din ljuskropp. Upprepa frågan och din intention medan du känner hur sfären byggs upp runt ditt energifält. Tillåt några minuter för sfärens kraft att byggas upp. Fokusera på ev känslor i ditt energifält, även om de verkar obekanta. Släpp de områden av motstånd och sammandragning som du eventuellt känner av.

     Affirmera: Jag är lugn. Jag är stilla. Jag är i ”Oneness”.

3. När du är redo, be att få en sfär av Balans placerad runt och genom ditt energifält. För att lättast uppleva effekten, fokusera uppmärksamheten på din ryggrad, din kosmiska portal och din jordportalchakra. Om du visualiserar ditt fält, som spinner runt dig både medurs och moturs samtidigt, låt spinnandet balanseras och öka i hastighet tills fältet ser starkt och solid ut.

     Affirmera: Jag är lugn. Jag är stilla. Jag är i total balans.

4. När du är redo, be att få en sfär av Renhet placerad runt och genom ditt energifält. För att lättast uppleva detta, fokusera uppmärksamheten på ditt energifält som ett diffust ljusfält och släpp taget när dina korta och brutna ljusfragment slungas ut och dras bort. Några av dessa fragment kan komma från djupt inuti dig.

     Affirmera: Jag är lugn. Jag är stilla. Jag är totalt ”ren” (fri från separation).

5. När du är redo, be att få en sfär av Klarhet placerad runt och genom ditt energifält. För att lättast uppleva detta, fokusera uppmärksamheten på ditt energifält. Släpp fixering på 3D-världen och öppna dig. Sfären hjälper dig att expandera i dina multidimensionella sinnen.

    Affirmera: Jag är lugn. Jag är stilla. Jag är totalt klar.

6. När du är redo, be att få en sfär av Harmoni placerad runt och genom ditt energifält. Du kanske säger ”Harmoni i relation till enhet” om det hjälper att fokusera din avsikt. För att lättast uppleva detta, fokusera din medvetenhet ditt energifälts gränser och expandera sedan ut i rummet omkring dig. Upplev ditt förhållande till människor och saker i din omgivning.

    Affirmera: Jag är lugn. Jag är stilla. Jag är i total harmoni.

7. Håll kvar sfärerna så länge det känns bra eller tills du är redo att fortsätta med din dag. Om tankar dyker upp, upprepa med eftertryck; Stilla er! Under meditationen behöver du lägga ditt tredimensionella mind till vila för att undvika att det begränsar och sluter dig.

När du gör denna meditation kanske du märker att vissa sfärer behöver mer tid än andra. Detta ger dig en indikation på vilka aspekter av ditt ljus som behöver mest uppmärksamhet. Om du är medveten om att en viss del av din ljuskropp skulle ha nytta av en mer koncentrerad session med sfärerna, kan du upprepa denna meditation och helt enkelt placera sfären kring den speciella delen av dig själv. Det finns inga specifika regler kring användningen av sfärerna. Koppla av och njut av en gemenskap med Antares.

www.gudinnananrares.se

Ulla Anderen och Gary Kendall

5. Guidad meditation

Bara Källan/Gud är. Gå in i tystnaden mellan dina tankar och meditera över begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Oändligt medvetande. Källan är den

Läs mer »
Kategorier