6. Guidad meditation om den inre kvinnan och inre mannen.

Den kvinnliga och manliga principen.
Balans är ett nyckelord i övergången till den högre dimensionen och i den här texten är det min avsikt att betona balansen mellan universums feminina, mottagande princip och den maskulina, projicerande principen. I den tredje dimensionen återspeglas dessa båda övergripande principer i kvinnliga och manliga aspekter av ert energifält samt den vänstra och högra sidan av er fysiska kropp. Det är bara på er nivå som principerna manifesterar sig fysiskt som kön.

Ge känslan och det kvinnliga samma självklara status som det manliga. I er själva och er vardag.
Nu i den här tiden är det särskilt viktigt att ni ärar både de kvinnliga och manliga aspekterna av er. själva. Det är också viktigt att all manlig dominans i de samhällen ni har omkring er balanseras till det kvinnliga. De båda principerna behöver med nödvän-dighet ha nått en inbördes balans för att övergången till den högre dimensionen skall vara möjlig. Ett jämbördigt samspel är avgörande.

Om ni låter intellektet och tanken dominera i er vardag så kommer det att vilja hålla er kvar i den tredimensionella bubblan. Den tredje dimensionen är i själva verket ett resultat av det tänkta. Låter ni känslan dominera finns risk för att er tillvaro kommer att sakna den riktning och uthållighet som den kan behöva.

Var entydig i er känsla och tanke.
Ert mänskliga känsloliv är ofta splittrat eller fragmentiserat vilket leder till att den kraft ni använder för att manifestera också splittras. Er känslosida behöver vara entydig och klar i förhållande till det ni vill skapa. Även tanken behöver vara entydig och klar. De båda aspekterna behöver bejaka och samspela med varandra för att skapelsen skall vara effektiv.

Känslans uppgift är att med sin vilja och kraft magnetisera och forma energin till det som er tanke har formulerat eller skapat mentalt. Det finns en lag i kosmos säger att skapelsen blir mer kraftfull och effektiv när du låter din uppmärksamhet odelat och helhjärtat vila i det du vill skapa.

Med de här orden vill jag ge ytterligare perspektiv på den klarhet och enhetlighet som är så betydelsefull. Entydighet och klarhet är liksom balans nödvändiga förutsättningar i övergången.

5. Guidad meditation

Bara Gud/Källan är. Oändligt medvetande. Gå in i din egen inre tystnad och meditera kring begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Källan är den kraft

Läs mer »
Kategorier