3. Guidad meditation om ”Fullbordan”

Fullbordan.
Övergången till den högre dimensionen och ett högre medvetande.

Vad vill du fullborda i ditt liv? Vilken riktning vill du att ditt liv skall ha? Var vill du landa?
Många människor har lätt för att låta andra personer eller yttre om-ständigheter styra deras liv. Då har ni glömt att det är ni som med era tankar och känslor formar era liv. Både de behagliga och mindre behagliga aspekterna. Ni glömmer att det är ni som är mästarna och att ni är tänkta att vara de som skall styra.

Fullbordan i den tid som råder nu handlar för många om att gå hela vägen hem och förena sig med den gudomliga varelse som lever och verkar djupt i era hjärtan. Den väg som fullbordar det ni kom till Jorden för att uppleva och skapa startar alltid i det inre. Det är ert inre Jag och hjärta som vet vad er själ vill. Det är Kristusvarelsen inom er som känner er gudomliga plan.

Ibland undrar ni; varför skulle jag som min egen mästare vilja skapa negativa händelser i mitt liv? Svaret är enkelt. Så länge ni är inneslutna i er tredimensionella bubbla kommer ni att skapa både positiva och negativa händelser. Ert sätt att tänka är uppbyggt så. Så länge ni bär på negativa tankar kommer ni också att skapa negativa händelser.

Men i takt med att ni nu tar allt större steg ut ur er tredimensionella bubbla och börjar smälta samman med det inre i er själva så kommer era liv att förändras och bli både lättare och mer entydiga. Men kom ihåg, för att kunna stiga ut ur er bubbla så behöver ni släppa de värderingar och attityder som delar upp medvetandet i det som är bra och det som är dåligt. Ert yttre Jags mind och medvetande behöver vara entydigt för att kunna gå upp i det stora kosmiska medvetande som råder i ert inre rum (se tidigare utskick). Ert minds argumentation för eller emot behöver ha tystnat och er eventuella tvekan och ängslan blåst bort.

Helhet.
Jag skulle också vilja säga några ord om helhet. Ur ett kosmiskt perspek-tiv är den viktigaste aspekten av helhet synkroniseringen mellan ert yttre Jag – egot – och ert inre gudomliga Jag. Det inre Jaget är det enda sanna Jaget. Vardagsjaget – egot – har formats av det liv som ni lever i den tredje dimensionen.
Det inre gudomliga Jaget är den som har kontakt med allt som finns i universum. Dess medvetande är oändligt och evigt och har tillgång till all den kunskap och visdom som råder i universum. Det Jaget har också naturlig kontakt med de uppstigna mästare som har levt på jorden före er.
Jag hoppas att ni vill öppna er för de här perspektiven. För nu är den tid då ert inre sanna Jag behöver få göra sin röst hörd. Det inre behöver få en chans att tränga igenom de lager av personlighet som har byggts upp omkring er.

Den inre rösten kan ibland göra sig hörd som en längtan eller en känsla. Eller den kan ta formen av en impuls. Ibland lyckas rösten tränga igenom den labyrint av tankar som ligger lagrad i ert mind och förmedla sig direkt med ord. Stundtals skapar det Högre Jaget situationer i era liv som ger er den erfarenhet och visdom ni behöver.

5. Guidad meditation

Bara Gud/Källan är. Oändligt medvetande. Gå in i din egen inre tystnad och meditera kring begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Källan är den kraft

Läs mer »
Kategorier